Poziv na dostavu ponuda za izradu vizualnih i promotivnih materijala – 22.11.2021.

Gradska knjižnica Marko Marulić pokrenula je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga izrade vizualnog identiteta i promotivnih materijala u sklopu projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046.

Evidencijski broj nabave: 49/21

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV – 22462000-6

Naziv: Promidžbeni materijali

Vrsta postupka nabave: Naručitelj na temelju Članka 15. ZJN 2016 i Članka 8. i 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u GKMM Split od 27. studenog 2018., provodi postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponude najmanje trima gospodarskim subjektima po vlastitom odabiru, uz istodobnu objavu poziva na dostavu ponuda na mrežnim stranicama: https://www.gkmm.hr/podkategorija/javna-nabava-gkmm

Procijenjena vrijednost nabave: 53.000,00 kuna bez PDV-a.

Vrsta ugovora o nabavi: Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se ugovor o nabavi usluga. Ugovor o uslugama dodjeljuje se prema uvjetima utvrđenim ovim Pozivom na dostavu ponude. Ugovor o uslugama zaključuje se u roku do 10 (deset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Prilozi sadržaju:

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2_Troškovnik