Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 114/2022) 
Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017, 90/2018, 32/2020, 117/2021)
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 (Pročišćeni tekst)94/2013152/20147/201768/201898/201964/2020)
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014 i 60/2015, 131/2017, 96/2018)
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/2007 i 118/2012)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (111/2021)
Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017 i 125/2019)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i 85/2015)