Za knjižničare

Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice

Osnovna je zadaća matične djelatnosti obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse. Županijska matična narodna knjižnica obavlja matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u županiji s osnovnim zadatkom praćenja, unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.

Gradska knjižnica Marka Marulića matična je od 1976. godine kada je Odlukom Savjeta za biblioteke RH postala regionalna matična knjižnica za narodne i školske knjižnice za područje cijele Dalmacije, a od 1986. g. Knjižnica obavlja i općinsku matičnost.
Godine 1995. Knjižnica je imenovana županijskom matičnom knjižnicom za narodne i školske knjižnice u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Matična djelatnost regulirana je Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Kontakt

Adresa: Ulica slobode 2, 21000 Split
Telefon: +385 21 685 013

E-mail: maticna@gkmm.hr

Voditeljica Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice:

Hanja Anić, viša knjižničarka e-mail: hanic@gkmm.hr 

 

Stručna suradnica za matičnu djelatnost:

Maja Stazić, mag.bibl. e-mail: mstazic@gkmm.hr

 

 

Knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Narodne
Školske (popis škola)

 

Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019; 98/2019) – na snazi od 28.2.2019., izmjene od 1.1.2020.
Zakon o knjižnicama (NN 105/975/98104/00, 87/08, 69/09) – na snazi do 28.2.2019.
Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015 i 44/2017)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/1990, 27/1993 i 38/2009)
Zakon o osnovnom školstvu – prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o srednjem školstvu – prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 (Pročišćeni tekst), 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020)
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014 i 60/2015)
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/2007 i 118/2012)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014 i 62/2017)
Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/2004, 44/2009 i 68/2013)
Zakon o gradnji (NN 153/2013 i 20/2017)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i 85/2015)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014 i 62/2017)

 

Pravilnici

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/9825/2017) (van snage)
Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (28/201116/201460/201447/2017)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04106/07)
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (47/199656/2001)

 

Standardi

 

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN 58/99)
Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/0890/10)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/0890/10)

 

Upute

Elementi za izradu pravilnika o radu školskih knjižnica (NSK, Matična služba za školske knjižnice)

 

Revizija i otpis u školskim knjižnicama. Upute i dokumentacija. (NSK, Matična služba za školske knjižnice, 2019.)

Upute: Revizija i otpis knjižnične građe : procedura i potrebna dokumentacija za školske knjižnice

Dokumentacija - revizija:

O1 – Odluka o provođenju revizije
O2 – Odluka o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe
O3 – Odluka o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice
ZR – Zapisnik o reviziji
ZO – Zapisnik o otpisu
Popis građe predložene za otpis

Dokumentacija - redovni godišnji otpis:

O4 – Odluka o provođenju redovnog godišnjeg otpisa knjižnične građe
O5 – Odluka o imenovanju povjerenstva za otpis knjižnične građe
O3 – Odluka o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice
ZO – Zapisnik o otpisu
Popis građe predložene za otpis

 

Revizija i otpis u narodnim knjižnicama. Upute i dokumentacija. (NSK, Matična služba za narodne knjižnice, 2019.)

Upute: Revizija i otpis knjižnične građe : procedura i dokumentacija za narodne knjižnice

Dokumentacija:

O1 – NK Odluka o provođenju revizije
O2 – NK Odluka o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis
O3 – NK Odluka o otpisu
O4 – NK Odluka o provođenju redovitog godišnjeg otpisa
O5 – NK Odluka o imenovanju povjerenstva za godišnji otpis
O7 – NK popis građe tablica predložak
NK Zapisnik o otpisu
NK Zapisnik o reviziji

 

Standardi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN 58/99)
Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/0890/10)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/0890/10)

 

Uredbe

Uredba o osnivanju knjižnice za slijepe (NN 115/99)
Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencija o zbirkama osobnih podataka (NN 104/04)

 

Društva i organizacije

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Društvo knjižničara u Splitu
Hrvatsko čitateljsko društvo
Hrvatska udruga školskih knjižničara
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Dalmacije

 

Katalozi

Skupni katalog sustava Zaki
Skupni katalog sustava CROLIST
Skupni katalog sustava Metelwin
Katalozi nacionalnih knjižnica u Europi
Katalozi nacionalnih knjižnica u svijetu

 

Međunarodne smjernice i programi

IFLA Guidelines
IFLA Manifestos
IFLA Statements
Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom (Elektronička izdanja HKD-a)
IFLA-ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu (tekst)
PULMAN smjernice (DGM_hrv.doc)
Dynamic Action Plan for the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content’. (tekst)
Access to libraries for persons with disabilities – CHECKLIST (tekst)

 

Međunarodni standardi za bibliografski opis. Smjernice za uporabu formata UNIMARC

Smjernice za uporabu formata UNIMARC za opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe (Elektronička izdanja HKD-a)
ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources
ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (link)
ISBD(M): International Standard B ibliographic Description for Monographic Publications – 2002 Revision (link)
ISBD(G): General International Standard B ibliographic Description – Rev. Edition (link)