Postupci nabave

Nabava namještaja i opreme za objekt Gradske knjižnice Trstenik

  1. Odluka o početku postupka i imenovanja Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne javne nabave Nabava namještaja i opreme za objekt Gradske knjižnice Trstenik
  2. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave Nabava namještaja i opreme za objekt Gradske knjižnice Trstenik
  3. Izjave
  4. Troškovnik
  5. Oduka o odabiru

Nabava računalne opreme

1. Odluka o početku postupka i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave Najam računalne opreme

2. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Najam računalne opreme

3. Izjava Grozdana Ribičić

4. Izjava Jelena Grgić

5. Izjava Maruška Nardelli

6. Troškovnik

Potpisan ugovor za nabavu „Usluge provedbe javne kampanje za podizanje svijesti o važnosti čitanja”

U sklopu projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“, UP.02.1.1.15.0046 projektni partner Splitsko-dalmatinska županija uspješno je završio postupak jednostavne nabave „Usluge provedbe javne kampanje za podizanje svijesti o važnosti čitanja” potpisom Ugovora s tvrtkom K&K PROMOCIJA d.o.o.

Cilj ugovorene usluge je podizanje svijesti o važnosti čitanja i promocija čitanja kroz emitiranje radio spotova, organizaciju okruglog stola te tiskanjem brošura.

Podsjetimo, nabava je provedena u sklopu projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“, čija je provedba sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt provodi Gradska knjižnica Marka Marulića Split u partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županiju.

U prilozima se nalaze zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i odluka o odabiru.

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Nabava usluge provedbe javne kampanje podizanja svijesti u važnosti čitanja

U sklopu projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“, UP.02.1.1.15.0046 projektni partner Splitsko-dalmatinska županija raspisao je jednostavnu nabavu „Usluge provedbe javne kampanje za podizanje svijesti o važnosti čitanja “Za dobre vibre – čitaj libre”.

Podsjetimo, Gradska knjižnica Marka Marulića Split u partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županiju provodi projekt pod nazivom „Za dobre vibre – čitaj libre“, čija je provedba sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Više o samoj nabavi usluge provedbe javne kampanje za podizanje svijesti o važnosti čitanja u sklopu projekta možete pronaći na službenoj stranici Splitsko-dalmatinske županije, na sljedećoj poveznici – USLUGA PROVEDBE JAVNE KAMPANJE ZA PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI ČITANJA “ZA DOBRE VIBRE – ČITAJ LIBRE”, E-BAG-95/22 (dalmacija.hr).

Adaptacija podruma Knjižnice Trstenik, faza II.

1. Odluka o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva- Adaptacija podruma Knjižnice Trstenik, faza II.

2. Izjava – Grozdana Ribičić

3. Izjava – Jelena Grgić

4. Izjava – Maruška Nardelli

5. POZIV NA DOSTAVU PONUDA – ADAPTACIJA PODRUMA KNJIŽNICE TRSTENIK, FAZA II.

6. TROŠKOVNIK-Knjižnica Trstenik (podrum) – faza II.

7. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

8. Odluka o odabiru

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Adaptacija podruma Knjižnice Trstenik

Izjava – Grozdana Ribičić

Izjava – Jelena Grgić

Izjava – Antonija Jukić

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru (.pdf)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (.pdf)

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Najam računalne opreme: Poziv

Odluka o početku postupka i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave Najam računalne opreme: Odluka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – G. Ribičić: Izjava

​Izjava o nepostojanju sukoba interesa – J. Grgić: Izjava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – M. Nardelli: Izjava

Troškovnik

Objavljena javna nabava pokretne knjižnice – BIBLIOBUSA – 26.1.2022.

Gradska knjižnica Marka Marulića Split, dana 26. siječnja 2022. godine objavila je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave pokretne knjižnice (bibliobusa) u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Pokretna knjižnica ili bibliobus nabavlja se u sklopu projekta „Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046“ koji Gradska knjižnica Marka Marulića Split provodi s partnerom Splitsko-dalmatinskom županijom. Provedbu projekta vrijednosti 3.938.232,95 kn sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Bibliobus se nabavlja za potrebe uspostave pokretne knjižnične službe za čitavo područje Splitsko-dalmatinske županije. Uspostava bibliobusne službe omogućit će pristup knjizi svima u županiji koji na području svojih općina ili gradova nemaju dostupne knjižnice.

Procijenjena vrijednost nabave bibliobusa: 2.365.600,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: 50/2021

Broj objave: 2022/S 0F2-0003477

Rok za dostavu ponuda: 04. ožujka 2022. godine do 12:00 sati

Javno otvaranje ponuda održat će se 04. ožujka 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Naručitelja, Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, 21000 Split.

Dokumentaciji o nabavi pokretne knjižnice (bibliobusa) s pripadajućim prilozima možete pristupiti na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Također se sva dokumentacija nalazi u prilogu ove obavijesti.

Dokumentacija o nabaviObavijest o nadmetanju,

Prilog 1. Troškovnik

Prilog 2. Tehničke specifikacije

Nabava bibliobusa – Izvješće o prethodnom savjetovanju – 21.1.2022. godine

Gradska knjižnica Marka Marulića Split objavila je na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku nabave pokretne knjižnice (bibliobusa) – https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641

Podsjetimo, pokretna knjižnica ili bibliobus nabavlja se u sklopu projekta Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046 koji Gradska knjižnica Marka Marulića Split provodi s partnerom Splitsko-dalmatinskom županijom.

Prije samog pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, Gradska knjižnica Marka Marulića Split stavila je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pronaći i u prilogu ove obavijesti.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Nabava bibliobusa – prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – 30.12.2021.

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti – Nabava pokretne knjižnice (bibliobusa) u sklopu projekta Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046

Evidencijski broj nabave: 50/21

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, javni naručitelj – Gradska knjižnica Marka Marulića Split, objavljuje opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen je na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641 s datumom objave 30. prosinca 2021. godine.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 10. siječnja 2022. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Na temelju članka 7. stavka 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Split, dana 2. prosinca 2021., donosi ODLUKU O ODABIRU u postupku jednostavne nabave za predmet nabave usluge izrade vizualnog identiteta i promotivnih materijala projekta Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046 s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluga pod evidencijskim brojem nabave: 49/21

Prilozi sadržaju:

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva: 

Odluka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Grozdana Ribičić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Jelena Grgić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Anton Matijaca

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Nikolina Mrdalj

OBAVIJEST O OBAVEZI IZDAVANJA E-RAČUNA PREMA GRADSKOJ KNJIŽNICI MARKA MARULIĆA SPLIT

Obavještavamo da Gradska knjižnica Marka Marulić, kao javni naručitelj za sve svoje robe, usluge i radove koji se nabavljaju u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine ima obavezu zaprimanja računa isključivo u elektroničkom obliku. Od navedenog datuma više nećemo bit u mogućnosti zaprimati i obrađivati papirnate račune pristigle poštom ili e-mailom.

Obavijest o obavezi izdavanja e-računa prema Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split (.pdf)

SUKOB INTERESA TEMELJEM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“, BROJ 120/16) OD 16.7.2019. GODINE

Temeljem članka  76. stavak 2. točka 1. i članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  120/16), Gradska knjižnica Marka Marulića Split kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – čelnik

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva

Izjava o nepostojanju sukoba ineteresa_Grozdana Ribičić

Izjava o nepostojanju sukoba ineteresa_Jelena Grgić

Izjava o postojanju sukoba ineteresa_Nikolina Mrdalj

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga izrade vizualnog identiteta i promotivnih materijala projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046 Datum objave: 22.11.2021.

Evidencijski broj nabave: 49/21

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV – 22462000-6 
Naziv: Promidžbeni materijali

Vrsta postupka nabave: Naručitelj na temelju Članka 15. ZJN 2016 i Članka 8. i 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u GKMM Split od 27. studenog 2018., provodi postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponude najmanje trima gospodarska subjekta po vlastitom odabiru, uz istodobnu objavu poziva na dostavu ponuda na mrežnim stranicama: https://www.gkmm.hr/podkategorija/javna-nabava-gkmm 

Procijenjena vrijednost nabave: 53.000,00 kuna bez PDV-a.
Vrsta ugovora o nabavi: Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se ugovor o nabavi usluga. Ugovor o uslugama dodjeljuje se prema uvjetima utvrđenim ovim Pozivom na dostavu ponude. Ugovor o uslugama zaključuje se u roku do 10 (deset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Prilozi sadržaju:

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2_Troškovnik

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA:

Poziv za dostavu ponuda (.pdf)

Ispravak troškovnika u postupku jednostavne nabave E-JN 01/2021

Objavljen je ispravljeni troškovnik vezan uz poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih zanatskih radova na uređenju Pjesničko-glazbenog zavičajnog odjela, E-JN 01/2021. Troškovnik je vizualno uređen i ujednačen, a tekstualne promjene naznačene su žutom bojom. Molimo sve ponuditelje da koriste ispravljeni troškovnik koji se može preuzeti OVDJE.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (.pdf)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom odabira ponude (.pdf)

Odluka o odabiru ponude u postupku nabave radova na uređenju Pjesničko-glazbenog zavičajnog odjela (.pdf)